HO DUC SU
"Đừng vì 1 lời nói khing mà từ bỏ đam mê của mình "
NGHE AN - VIET NAM